Sarah Lai
White Glove

Sarah Lai

b. 1983, Hong Kong