Jiang Pengyi, Ren Hang and Zhang Xiao participate in “Recurrent Shadows: Selected Works from the Three Shadows Photography Award 2008-2001”

Jiang Pengyi, Ren Hang and Zhang Xiao participate in “Recurrent Shadows: Selected Works from the Three Shadows Photography Award 2008-2001”

Project Directors: Le Zhengwei,Rongrong
Curators: Feng Boyi, Mao Weidong, Wang Dong

Participating Artists:
Chen Zhe, Huang Jing, Huang Shiyun, Huang Xiaoliang, He Yue, Jiang Pengyi, Lin Shu, Luo Yang, Lu Yanpeng Rraay Lai, Lian Zhiping, Qiu Minye, Ren Hang, Shen Linghao, Song Xiaodi, Yang Nannan, Yang Ya, Zhang Jie, Zhang Xiao

Organizer: He Xiangning Art Museum
Co-organizer: Three Shadows Photography Art Centre

Venue: He Xiangning Art Museum, Shenzhen, China

Artworks
All