1 / 1

Jiang Pengyi participates in “Messages from the Ruin” at A+ Contemporary, Taipei, Taiwan

5 Nov - 1 Dec 2016

Curator: Sun Dongdong

Featured artists: Jiang Pengyi, Ju Ting, Liu Wentao, Tao Yi, Wang Yuyang, Xu Qu, Zhao Zhao, Zhong (Yunshu) Tant

Venue: A+ Contemporary, Taipei, Taiwan

Back to top