1 / 2

Jiang Pengyi and Zhang Xiao participate in “Lishui Photography Festival 2015” in Lishui, China

6 - 10 Nov 2015

Jiang Pengyi exhibits his Dark Addiction series (2015), while Zhang Xiao exhibits his Shift series (2012-2015).

Venue: Photography Museum of Lishui China, Lishui, China

Back to top