1 / 2

Chen Wei and Zhang Haier exhibit in Lianzhou Foto Festival

2 Dec 2017 - 2 Jan 2018

Zhang Haier “Girls”
Lianzhou Museum of Photography – Opening Programme
Venue: Lianzhou Museum of Photography, 120 Zhongshan Nan Road, Lianzhou, Guangdong, China

 

Chen Wei “Coins (Girl in Deep Thought)”
Lianzhou Foto festival
Venue: Lianzhou, Guangdong, China

Back to top