1 / 1

Chen Wei, Jiang Pengyi, Liu Zheng, Ren Hang, Zhang Hai’er and Zhang Xiao participate in “40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017) : Three Shadows 10th Anniversary Special Exhibition”

28 Jun - 27 Aug 2017

Chen Wei, Jiang Pengyi, Liu Zheng, Ren Hang, Zhang Hai’er and Zhang Xiao participate in group exhibition “40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017) : Three Shadows 10th Anniversary Special Exhibition”

Specially Invited Curator: Wu Hung
Executive Curator: Chen Shen

Venue: Three Shadows Photography Centre, Beijing, China

Back to top