News

Trevor Yeung participates in "Jimei x Arles 2016" with his Enigma series
at Jimei Citizen Center, Xiamen, China

20.11 – 19.12.2016

Curator: Wang Huan

Featured artists:
Chen Wei, Jiang Zhi, Weizitong Kong, Su Yu Hsien, Trevor Yeung, JiaXi Yang, Dragon Zheng

Organisers:
Three Shadows Photography Art Centre
Xiamen Tianxia Jimei Media Co., Ltd.

Details
About the artist - Trevor Yeung 

back